ISSAI 30 ETIČKI KODEKS


ISSAI 30 - ETIČKI KODEKS

  

UVOD

 

1. Interesne skupine (građani, zakonodavna i izvršna tijela, subjekti revizije i drugi) pred vrhovne revizione institucije (VRI) postavljaju velika očekivanja i one moraju zaslužiti njihovo povjerenje. Stoga je potrebno da djeluju kao uzorne organizacije i da inspirišu povjerenje i kredibilitet. S obzirom na to da je etičko ponašanje ključna komponenta u uspostavljanju i održavanju potrebnog povjerenja i ugleda, etički kodeks je preduslov za funkcionisanje VRI.

 

2. Namjena INTOSAI-evog Etičkog kodeksa (Kodeks) je osigurati vrhovnim revizionim institucijama i njihovim zaposlenim skup vrijednosti i principa na kojima se treba bazirati njihovo ponašanje. Osim toga, a prepoznajući specifično okuženje revizije javnog sektora (a koje se često razlikuje od revizije privatnog sektora), Kodeks nudi dodatne smjernice o tome kako te vrijednosti ugraditi u svakodnevni rad i u konkretne situacije u kojima se VRI može naći.

 

3. Kodeks je namijenjen svima koji rade za ili u ime VRI. To uključuje generalnog revizora (rukovodioca) VRI, članove (vijeća) kod kolegijalnog modela upravljanja, izvršno rukovodstvo i sve pojedince – direktno zaposlene ili osobe pod ugovorom koje obavljaju poslove u ime VRI-a. Kodeks se odnosi i na one u upravnim strukturama VRI. Svi ovi pojedinci, u daljem tekstu osoblje, treba da se pridržavaju navedenih vrijednosti u svojoj profesionalnoj djelatnosti i, kada je to primjenjivo, u svom privatnom životu.

 

4. Na etičko ponašanje osoblja utiče i okruženje u kojem rade. Prema tome, Kodeks se bavi odgovornostima VRI u promociji i očuvanju etike i etičkih vrijednosti u svakom aspektu organizacije i njenih aktivnosti.

 

5. Kodeks se sastoji od općeg pristupa etičkom ponašanju, opisa ukupne odgovornosti VRI-a i pet osnovnih vrijednosti kojima se iste rukovode u pogledu etičkog ponašanja.

Opisi odgovornosti i vrijednosti VRI uključuju:

(A) zahtjeve kojih se VRI i njihovo osoblje moraju pridržavati;

(B) smjernice koje VRI-ima i njihovom osoblju pomažu u ispunjavanju zahtjeva – koje uključuju značenje zahtjeva, osnovne pojmove, prijedloge postupaka za implementaciju zahtjeva i primjere dobre prakse.

 

6. Nijedan kodeks ne može obraditi sve etičke okolnosti koje se mogu javiti u praksi. U skladu s tim, Kodeks je napisan na nivou principa. VRI i njihovo osoblje trebaju primijeniti profesionalnu prosudbu zavisno od okolnosti na koje nailaze i slijediti odgovarajuće zahtjeve utvrđene u ovom Kodeksu.

 

7. Da bi zadovoljili raznolikost kultura, kao i pravnih i društvenih sistema (kao što su specifična pravila koja se primjenjuju na VRI koje imaju sudsku strukturu), svakoj VRI se preporučuje da razvije ili usvoji etički kodeks i odgovarajući etički sistem kontrola kako bi ga implementirala. Ovaj Kodeks predstavlja osnovu za kodeks svake VRI, koja bi trebala biti barem isto toliko striktna kao i INTOSAI-ev kodeks.

   

OPĆI PRISTUP ETIČKOM PONAŠANJU

Osnovne etičke vrijednosti

 

8. Za potrebe ovog Kodeksa:

(A) Etičke vrijednosti su pojmovi koji ukazuju na ono što je od značaja i koji trebaju biti vodilja u donošenju odluka osoblja VRI i same VRI.

(B) Etički principi su usmjerenja kako ove vrijednosti treba primijeniti u praksi i, u skladu s tim, ono što bi trebalo predstavljati odgovarajuće ponašanje.

 

9. Ovaj Kodeks se zasniva na pet osnovnih vrijednosti. Ove vrijednosti i odgovarajući sažeci vodećih principa su:

 

(A) Integritet – da se postupa pošteno, pouzdano i u javnom interesu;

(B) Nezavisnost i objektivnost – da se ne podliježe okolnostima ili uticajima koji kompromituju ili mogu kompromitovati profesionalnu prosudbu i da se djeluje na nepristrasan način;

(C) Kompetentnost – steći i održavati znanja i vještine koji odgovaraju povjerenoj ulozi te ponašanje u skladu sa važećim standardima i dužnom pažnjom;

(D) Profesionalno ponašanje – pridržavanje važećih zakona, propisa i konvencija (dogovora), te izbjegavanje ponašanja koje može da diskredituje VRI;

(E) Povjerljivost i transparentnost – da se na odgovarajući način zaštite informacije, balansirajući ovo sa potrebom za transparentnošću i odgovornošću.

 

Rizici i kontrole

 

10. Na rizike (često se nazivaju i "prijetnje" ili "izloženosti") od pojave neusklađenosti sa navedenim vrijednostima može uticati niz faktora rizika. Oni uključuju, ali nisu ograničeni samo na:

(A) politički uticaj i vanjski pritisak od subjekata revizije ili drugih stranaka;

(B) osobne interese;

(C) neprikladnu pristranost na osnovu prethodnih prosudbi VRI ili njenog osoblja;

(D) zastupanje interesa subjekata revizije ili drugih stranaka;

(E) duge ili bliske odnose.

Ovi rizici mogu biti stvarni ili pretpostavljeni.

 

11. Kada su identifikovani rizici koji prijete bilo kojoj od pet osnovnih vrijednosti, procjenjuje se značaj takvih prijetnji te je potrebno uspostaviti odgovarajuće kontrole (često se nazivaju i "zaštite") kako bi se rizik od neetičkog ponašanja smanjio na prihvatljivi nivo. Ove kontrole se mogu uspostaviti zakonom, propisom ili da ih uspostavi VRI.

 

Opća odgovornost vrhovnih revizionih institucija

12. Zahtjevi

(A) VRI su dužne usvojiti i implementirati etički kodeks u skladu sa ovim standardom i objaviti ga javnosti.

(B) VRI su dužne naglasiti važnost etike i promovisati etičku kulturu unutar organizacije.

(C) VRI rukovodstvo dužno je svojim djelovanjem i postupcima postavljati 'ton sa vrha', postupajući dosljedno etičkim vrijednostima.

(D) VRI je dužna zahtijevati od svog osoblja da se uvijek ponašaju u skladu s vrijednostima i principima izraženim u etičkom kodeksu i osigurati smjernice i podršku kako bi se olakšalo njihovo razumijevanje. VRI će zahtijevati da bilo koja stranka koju putem ugovora angažuje da preduzima radnje u ime VRI, te radnje obavlja u skladu s etičkim zahtjevima VRI.

(E) VRI je dužna uspostaviti i primjenjivati sistem etičkih kontrola kako bi se identifikovali, analizirali i ublažavali etički rizici, podržalo etičko ponašanje i kako bi se rješavalo svako kršenje etičkih vrijednosti, uključujući i zaštitu onih koji prijave sumnju u neprimjereno postupanje.

(F) VRI je dužna uspostaviti procedure za rješavanje identifikovanih sukoba između svojih etičkih zahtjeva i standarda profesionalnog tijela kojeg osoblje VRI može biti član.

 

 

Smjernice za primjenu

 

13. Kako bi promovisala i očuvala etiku u svim aspektima organizacije i njenog djelovanja, VRI implementira sistem etičkih kontrola koji uključuje odgovarajuće konkretne strategije, politike i procedure za vođenje, upravljanje i kontrolu etičkog ponašanja. Ovaj sistem kontrola može biti dizajniran kao poseban skup kontrola ili integrisan u cjelokupni sistem internih kontrola VRI-a.

 

14. Glavne komponente sistema etičkih kontrola su: etički kodeks, liderstvo i ton na vrhu, etičke

smjernice i etičko upravljanje i praćenje.

 

Etički kodeks

 

15. Etički kodeks ili kodeks ponašanja postavlja etičke vrijednosti i principe, kao i način na koji VRI očekuje da se njeno osoblje ponaša, stoga upravljajući ponašanjem svakog pojedinca. Ključno je da kodeks VRI-a podržava ponašanje u skladu s vrijednostima i principima izraženim u ovom standardu. To uključuje i njegovanje razumijevanja da ponašanje u skladu sa kodeksom VRI-a ne treba da bude samo poštivanje onog što je napisano već i djelovanje i ponašanje u skladu sa istim (pridržavanje duha, a ne samo slova kodeksa).

 

16. Svaka VRI uspostavlja vlastiti kodeks i politike i procedure u skladu sa svojom kulturom te pravnim i društvenim sistemima. Nivo detaljnosti VRI-evog etičkog kodeksa određuje kontekst i organizaciona kultura. Etički kodeks VRI-a može biti u različitim oblicima ili formatima. Elementi koje treba razmotriti su: izjave o vrijednostima kojima se rukovodi u ponašanju, opisi povezanog očekivanog ponašanja, konkretni primjeri etičkih dilema i osjetljivih situacija, etičko rješavanje sukoba, procedure kod prijavljivanja neetičkog ponašanja (tzv. zviždači) i odredbe koje se bave neprimjerenim ponašanjem.

 

17. Izvjesnije je da će osoblje slijediti kodeks ukoliko je isti izrađen na inkluzivan i transparentan način.

 

Rukovodstvo

18. Izgradnja etičke kulture u organizaciji počinje sa rukovodstvom. Lider pokazuje ton sa vrha na sljedeći način:

(A) postavljanjem etike kao eksplicitnog prioriteta;

(B) osnaživanjem ovog prioriteta jasnim, konzistentnim i redovnim porukama;

(C) provođenjem strategije, politike i procedure za promociju etike;

(D) vodeći vlastitim primjerom;

(E) održavanjem visokog standarda profesionalizma, odgovornosti i transparentnosti u donošenju odluka;

(F) podsticanjem otvorenog i okruženja u kojem je omogućeno uzajamno učenje, u kojem se mogu postaviti teška i osjetljiva pitanja i o njima razgovarati;

(G) osiguravanjem okruženja u kojem osoblje ima pravedan tretman koji pogoduje dobrim odnosima među kolegama;

(H) prepoznavanjem dobrog etičkog ponašanja, uz istovremeno rješavanje pojava neetičkog ponašanja;

(I) osiguravanjem da se etika, politike i procedure primjenjuju dosljedno i pošteno.

 

Etičke smjernice

 

19. Kako bi se povećala svijest o i razumijevanje etičkog kodeksa, neophodna je jasna komunikacija. To može uključivati edukaciju osoblja o promociji vrijednosti VRI-a i rješavanju etičkih dilema, ponudu radionica i obuka, liderski angažman i diseminaciju etičkih tema i primjera dobre prakse.

 

20. Iako je etičko ponašanje prije svega odgovornost osoblja, VRI može podržati osoblje imenovanjem savjetnika za etiku (u nekim slučajevima odbori za etička pitanja, koordinatori za pitanja integriteta, službenici ili savjetnici za etiku) da daju savjete o konkretnim pitanjima. Povjerljivosti i definisan proces su kritični elementi za efikasno korištenje ove pomoći.

 

Upravljanje i praćenje etičkih pitanja

 

21. Uključivanje etike u svakodnevnom upravljanju je bitno da se ojačaju vrijednosti. Ovo uključuje prepoznavanje etike kao kriterija pri zapošljavanju, ocjenjivanja rada i profesionalnog razvoja. To podrazumijeva i priznavanje dobrog etičkog ponašanja i osiguravanje zaštite od određenih rizika kao što su oni koji proizlaze iz sukoba interesa ili pitanja povjerljivosti.

 

22. Monitoring kontrola pomaže VRI-u da ublaži etičke rizike. VRI može primijeniti sljedeće kontrole za nadzor:

 

(A) održavanje registara kojim se prate dobivanje i davanje darova i druge vrste koristi (interesa) te primljene i pružene reprezentacije;

(B) obavljanje samoprocjene, internih i eksternih pregleda u kojima se mogu redovno koristiti kao alat za praćenje, kao način da se identifikuju i analiziraju izloženosti i preporuče mjere za poboljšanje upravljanja etikom, i/ili kao rutinski postupak kako bi se osigurala odgovornost. Evaluacije će morati uzeti u obzir da se mnogi etički zahtjevi odnose na 'meke' kontrole, koje zahtijevaju korištenje konkretnih, odgovarajućih metoda procjene. Alati dostupni za ove procjene uključuju IntoSAINT,[1] smjernice za kolegijalne preglede, ankete, intervjue i upitnike za dostavu povratnih informacija;

(C) utvrđivanje i provođenje politika o etički neprimjerenom ponašanju i prijavljivanju etički neprimjerenog ponašanja (zviždači) – to uključuje postupke za prijavljivanje slučajeva neprimjerenog ponašanja i za pravovremenu i adekvatnu reakciju, istrage i sankcionisanje.

 

23. Informacije prikupljene iz navedenih postupaka mogu se koristiti za redovnu evaluaciju, ažuriranje i poboljšanje etičke politike. VRI o ovim evaluacijama može izvještavati relevantne aktere (naprimjer, u svom godišnjem izvještaju o radu).

 

 


OSNOVNE ETIČKE VRIJEDNOSTI

 

1. Integritet

 

24. Zahtjevi na nivou VRI

(A) VRI je dužna isticati, demonstrirati, podržavati i promovisati integritet.

(B) VRI je dužna osigurati da interno okruženje bude pogodno za prijavljivanje etičkih

prekršaja.

(C) VRI je dužna pravovremeno i na odgovarajući način odgovoriti na kršenja integriteta.

 

25. Zahtjevi na nivou osoblja VRI

(A) VRI rukovodstvo dužno je voditi primjerom.

(B) Osoblje VRI dužno je postaviti dobar primjer tako što će djelovati iskreno, pouzdano, u dobroj namjeri i u javnom interesu. Tokom svog rada dužni su biti pouzdani, odnosno vjerodostojni. Dužni su raditi u skladu sa politikama i standardima koje postavi organizacija.

(C) Osoblje VRI dužno je pobrinuti se za obavljanje dužnosti i korištenje ovlasti, informacija i resursa koje imaju na raspolaganju isključivo za dobrobit javnog interesa. Oni neće koristiti svoj položaj kako bi dobili usluge ili ostvarili osobnu korist za sebe ili za treće strane.

(D) osoblje VRI mora biti svjesno ranjivosti – izloženosti u pogledu integriteta i načina za njihovo ublažavanje te djelovati u skladu s tim.

 

Smjernice za primjenu

Smjernice za primjenu na nivou VRI

 

26. Kako bi promovisao integritet, VRI implementira i održava sistem etičkih kontrola, koji se sastoji od dobro uravnoteženog seta mjera i kontrola. "Opće odgovornosti vrhovnih revizionih institucija" u ovom standardu opisuju glavne komponente relevantne za VRI na organizacionom nivou.

 

Primjena smjernica na nivou osoblja VRI

27. Kako bi se održalo povjerenje javnosti, od osoblja VRI se očekuje da se ponaša besprijekorno i da ne ulazi u bilo kakve neprimjerene aktivnosti.

 

Ugroženost integriteta

28. Na individualnom nivou, osoblje mora biti spremno na okolnosti koje bi ih mogle izložiti rizicima od ugrožavanja integriteta koji se odnose na rad za VRI i u okruženju javnog sektora, kao i spremno izbjeći ili otkriti ih na odgovarajući način.

Ove okolnosti se mogu odnositi na:

(A) osobne, finansijske ili druge interese ili odnose koji su u suprotnosti sa interesima VRI;

(B) primanje poklona ili drugih 'znakova zahvalnosti';

(C) zloupotrebu moći za osobnu korist;

(D) uključivanje u političke aktivnosti, učestvovanje u grupama pritiska, lobiranje, itd.;

(E) pristup osjetljivim i/ili povjerljivim informacijama;

(F) pristup i korištenje vrijednih resursa VRI-a.

 

29. Integritet osoblja VRI mogu ugroziti okolnosti koje se odnose na njihov privatni život, kao što su osobna finansijska situacija ili osobni odnosi.

   

Odgovornost osoblja prema integritetu VRI

 

30. Osoblje treba da se upozna sa politikama, propisima i pravilima VRI-a koja se odnose na integritet i u smislu kojih su odgovorni da ih se pridržavaju i da ih podržavaju. Ponašanje u skladu sa politikama, propisima i pravilima VRI-a nije samo formalni proces, već uzima u obzir ciljeve ovih politika, propisa i pravila.

 

31. Osoblje treba da zna koga da konsultuje po pitanjima koja se odnose na integritet, za savjet ili da prijave probleme u slučaju sumnje u kršenje integriteta, naprimjer.

 

32. Da bi se osiguralo da kontrole integriteta budu ažurne, važno je da rukovodstvo i osoblje VRI učestvuju u redovnim obukama, sastancima i događajima namijenjenim promovisanju kulture integriteta i da se upoznaju sa novim rizicima i konkretnim slučajevima.

 

33. Ako osoblje smatra da postoje slabosti u kontroli integriteta u VRI, oni na ovo ukazuju savjetniku za etiku ili rukovodstvu VRI.

 

2. Nezavisnost i objektivnost

 

 34. Zahtjevi na nivou VRI

 

(A) VRI mora biti nezavisna u pogledu svog statusa, mandata, izvještavanja i autonomije u smislu upravljanja. VRI će imati potpunu diskreciju u obavljanju svojih funkcija. Ova nezavisnost propisuje se kroz odgovarajući i djelotvoran ustavni, zakonski i regulatorni okvir. VRI je dužna usvojiti politike za svoje nezavisno i objektivno funkcionisanje.

(B) VRI je dužna uspostaviti okvir koji omogućuje identifikovanje značajnih prijetnji po nezavisnost i objektivnost i primjenu kontrola za njihovo ublažavanje, kao i dati smjernice osoblju u tom pogledu.

(C) VRI je dužna usvojiti politike kako bi se osiguralo da osoblje revizije, a posebno rukovodstvo, ne razvijaju odnose sa subjektima revizije koji mogu njihovu nezavisnost ili objektivnost dovesti u opasnost.

(D) VRI ne može pružati savjetodavne ili druge usluge koje se odnose na reviziju, gdje bi takve usluge uključivale preuzimanje rukovodne odgovornosti.

 

 

35. Zahtjevi na nivou osoblja VRI

 

(A) Osoblje VRI mora biti slobodno od uticaja koji narušavaju nezavisnost i objektivnost, bilo stvarnih ili pretpostavljenih, koji proizlaze iz političkih predrasuda, učestvovanja u upravljanju, finansijskih ili drugih osobnih interesa, ili odnosa sa drugima ili uticaja od drugih. U tu svrhu osoblje VRI je dužno:

I zadržati nezavisnost od političkog uticaja i biti slobodni od političke pristrasnosti;

II ne biti uključeno u procese donošenja odluka od strane rukovodstva subjekta revizije;

III ne vršiti reviziju vlastitog rada;

IV izbjegavati revizije pravnih osoba u kojima su nedavno bili zaposleni, bez odgovarajućih mjera zaštite;

V izbjegavati okolnosti u kojima osobni interesi mogu uticati na donošenje odluka;

VI izbjegavati okolnosti u kojima bi odnosi sa menadžmentom ili osobljem subjekta revizije ili

drugim subjektima mogli uticati na donošenje odluka;

VII odbijati darove i druge 'znakove zahvalnosti' ili preferencijalni tretman koji bi mogli ugroziti nezavisnost ili objektivnost.

(B) Osoblje VRI dužno je identifikovati moguće prijetnje i situacije u kojima njihova nezavisnost ili objektivnost može biti ugrožena.

(C) Osoblje VRI dužno je obavijestiti rukovodstvo o bilo kojim već postojećim relevantnim odnosima i situacijama koje mogu predstavljati opasnost po nezavisnost ili objektivnost.

 

Smjernice za primjenu

 

36. Nezavisnost obuhvata suštinsku i pojavnu nezavisnost. Suštinska nezavisnost je situacija gdje su pojedinci u mogućnosti da obavljaju poslove bez da na njih utiču odnosi koji bi mogli kompromitovati profesionalnu prosudbu, što im omogućava da djeluju s integritetom i primjenjuju objektivnost i profesionalni skepticizam. Pojavna nezavisnost je nepostojanje okolnosti koje bi obaviještenu treću stranu, koja je u posjedu svih činjenica, ponukale da razumno posumnja u integritet, objektivnost ili profesionalni skepticizam revizora, ili dovele do zaključka da su isti ugroženi.

 

37. Objektivnost je mentalni stav, gdje je pojedinac u mogućnosti da djeluje na nepristrasan način, predstavljajući ili procjenjujući stvari na osnovu činjenica, a ne vlastitih osjećaja i interesa, bez da svoju prosudbu čini podložnom interesima drugih.

 

Primjena smjernica na nivou VRI

 

38. Osnovni principi nezavisnosti VRI su opisani u ISSAI 10.

 

39. Kao važan dio sistema etičkih kontrola koji se spominje u "Općoj odgovornosti vrhovnih revizionih institucija", VRI je odgovoran za implementaciju kontrola koje se odnose na nezavisnost i objektivnost, poput:

(A) izjave o interesu i sukobu interesa za pomoć u identifikaciji i ublažavanju prijetnji po nezavisnost;

(B) mjere koje pomažu višem osoblju da vrši nadzor i pregled rada u skladu sa profesionalnim kriterijima, dizajnirane kako bi se isključili vanjski uticaji koji bi mogli uticati na VRI i nezavisnost ili objektivnost njegovog osoblja;

(C) odredbe o tome kako se ponašati u slučajevima kada VRI ima obavezu da pruža usluge subjektima revizije koje nisu revizione ili se odnose na reviziju određenog područja, kao što su javne nabavke;

(D) politike i procedure za rješavanje prijetnji, kao što su uklanjanje pojedinca koji ima sukob interesa iz revizorskog tima, ili razmatranje bilo kojih značajnih prosudbi koje je ta osoba donijela dok je bila dio tima;

(E) pravila i procedure za identifikaciju situacija u kojima je član revizionog tima nedavno bio zaposlenik institucije koja se revidira ili je vršio reviziju po istom predmetu u drugoj organizaciji;

(F) pravila za periodične rotacije osoblja ili ekvivalentne mjere ukoliko rotacije nisu moguće;

(G) omogućavanje okruženja u kojem na objektivnu profesionalnu prosudbu ne utiče dosadašnji rad VRI.

 

40. U skladu sa svojim mandatom, VRI možda neće biti u mogućnosti da odbije revizioni angažman ili nastavi reviziju. Ako nema efikasnih kontrola da se eliminišu ili smanje opasnosti po nezavisnost ili objektivnost na prihvatljiv nivo, rukovodstvo VRI može razmotriti mogućnost da se prijetnja prijavi ili se o istoj izvijesti.

 


Primjena smjernica na nivou osoblja VRI

 

41. U nastavku se daje opis čestih situacija u kojima se mogu pojaviti prijetnje po nezavisnost i objektivnost.

 

42. VRI i osoblje moraju biti svjesni da se značaj tih prijetnji mora procjenjivati ​​u svakom konkretnom slučaju. Odluka treba biti u skladu sa okvirom VRI, uzimati u obzir specifične okolnosti slučaja, moguće posljedice i osigurati konzistentnost sa vrijednostima i principima koji su u pitanju.

 

Politička neutralnost

 

43. Bez obzira na organizacione mjere zaštite kako bi se smanjio politički pritisak, rukovodstvo VRI i osoblje su odgovorni za prepoznavanje situacija u kojima osobni politički stavovi mogu ugroziti njihovu nezavisnost ili objektivnost i gdje mogu staviti ugled VRI-a i kredibilitet svog rada u opasnost.

 

44. Učešće u političkim aktivnostima može uticati na sposobnost rukovodstva ili osoblje VRI-a da obavljaju svoje profesionalne dužnosti nepristrasno. Čak i kada im se dozvoli da budu povezani sa takvim aktivnostima i da učestvuju u njima, moraju biti svjesni da ove situacije mogu dovesti do profesionalnih sukoba. Pojavna nezavisnost je jednako važna kao i suštinska nezavisnost: učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, javno izražavanje političkih stavova ili kandidatura za izbor na javnu funkciju može se doživjeti kao nešto što utiče na sposobnost VRI da formira nepristrasne prosudbe.

 

Učešće u upravi subjekta revizije

 

45. Rukovodne odgovornosti uključuju vođenje, usmjeravanje i kontrolisanje subjekta, uključujući i donošenje odluka o nabavci, rasporedu i kontroli ljudskih, finansijskih, fizičkih i nematerijalnih resursa. Ove odgovornosti treba da budu čvrsto vezane uz rukovodstvo subjekta revizije. U nastavku su primjeri okolnosti koji mogu umanjiti nezavisnost ili objektivnost osoblja VRI:

(A) član revizije tima koji je, ili je nedavno bio, glavni ili viši rukovodilac subjekta revizije;

(B) član osoblja VRI-a koji ima pravo glasa kao član odbora ili uprave subjekta revizije, koji donosi politike, odnosno odluke koje utiču na buduće usmjerenje i rad programa subjekta, rukovodi zaposlenicima subjekta revizije, razvija ili odobrava politike, odobrava transakcije subjekta, ili polaže pravo nad imovinom subjekta;

(C) član osoblja VRI-a koji preporuči određenu osobu za određeno ključno radno mjesto kod subjekta koji se revidira, ili utiče na rukovodstvo prilikom odabira kandidata;

(D) član osoblja VRI-a koji priprema korektivni akcioni plan za rješavanje nedostataka otkrivenih u reviziji.

 

Revizija vlastitog rada

46. ​​Okolnosti koje se odnose na prethodno obavljen rad člana osoblja VRI, a koje mogu ugroziti njihovu nezavisnost ili objektivnost su, između ostalih:

(A) osobna uključenost u određenu aktivnost koja je postala predmet revizije;

(B) ukoliko je član osoblja nedavno bio zaposlen u subjektu koji se revidira;

(C) koji je nedavno vršio reviziju istog predmeta za neku drugu revizionu organizaciju.

 

Osobni interesi

47. Primjeri okolnosti pod kojima osobni interesi mogu ugroziti nezavisnost ili objektivnost revizije su slučajevi kada osoblje:

(A) ulazi u pregovore o zapošljavanju sa subjektom revizije ili sa drugim subjektom sa kojim VRI ima ugovorni odnos ili drugu vrstu veze;

(B) je odgovorno za revizioni angažman ili reviziono mišljenje, čiji rezultat može uticati na finansijske i druge interese te osobe;

(C) se bavi vanjskim poslovima ili drugim aktivnostima koje se ne tiču revizije, a odnose se na subjekta revizije ili drugi subjekt s kojim VRI ima ugovorni odnos ili drugu vrstu veze, a čiji ishod može uticati na njihove finansijske i druge interese;

(D) ima direktan finansijski interes u subjektu revizije ili u drugom subjektu sa kojim VRI ima ugovorne ili druge odnose.

 

Odnosi sa rukovodstvom ili osobljem subjekta revizije ili drugog subjekta sa kojim VRI ima ugovorne ili druge odnose

48. Bliski privatni ili profesionalni odnosi sa subjektom revizije ili drugim subjektom sa kojim VRI ima ugovorne ili druge odnose, ili odnosi koji mogu dovesti do nepotrebnog uticaja na rad od strane nekoga izvan VRI, može narušiti nezavisnost ili objektivnost osoblja VRI. Ovo se može dogoditi, naprimjer, kada član osoblja VRI:

(A) ima bliske ili duge osobne ili profesionalne veze sa rukovodiocima ili osobljem koje ima uticajan položaj u subjektu revizije ili drugom subjektu sa kojim VRI ima ugovorni ili drugi odnos;

(B) ima bliskog člana porodice ili prijatelja koji je rukovodilac ili zaposleni sa uticajnim položajem u subjektu revizije ili drugom subjektu sa kojim VRI ima ugovorne ili druge odnose;

(C) prihvati darove, druge vrste 'znakova zahvalnosti' ili preferencijalni tretman od rukovodilaca ili zaposlenih u subjektu revizije ili drugom subjektu sa kojim VRI ima ugovorne ili druge odnose.

 

49. Od osoblja se očekuje da spriječi ili izbjegne prijetnje po nezavisnost ili objektivnost. Kada postoji neizvjesnost u pogledu pitanja nezavisnosti ili objektivnosti, ili načinu kako isto riješiti i prije nego što o tome izvijeste, osoblju VRI se preporučuje da se konsultuje sa savjetnikom za etiku ili drugim odgovarajućim stranama koje im mogu pomoći procijeniti značaj prijetnje i odrediti odgovarajuće mjere za njeno ublažavanje.

 

3. Kompetentnost

 

50. Zahtjevi na nivou VRI

 

(A) VRI je dužna usvojiti politike kako bi se osiguralo da zadatke za koje ima mandat obavlja osoblje koje ima odgovarajuća znanja i vještine potrebne za njihovo uspješno izvršenje, uključujući:

 

I uspostavljanje politika zapošljavanja i ljudskih resursa zasnovanih na kompetencijama;

II uspostavljanje radnih timova koji kolektivno posjeduju potrebna znanja za svaki zadatak;

III pružajući osoblju odgovarajuću obuku, podršku i nadzor;

IV osiguravajući alate za unapređenje znanja i razmjenu informacija i ohrabrujući osoblje da koriste ove alate;

V rješavanje izazova koji proizlaze iz promjena u okruženju u javnom sektoru.

 

51. Zahtjevi na nivou osoblja VRI

(A) Osoblje VRI dužno je obavljati svoj posao u skladu sa važećim standardima i sa dužnom pažnjom.

(B) Osoblje VRI dužno je djelovati u skladu sa zahtjevima zadatka, pažljivo, temeljito i pravovremeno.

(C) Osoblje VRI dužno je održavati i razvijati svoja znanja i vještine kako bi bili u toku sa dešavanjima u njihovom profesionalnom okruženju i kako bi optimalno obavljali svoj posao.

 

 Smjernice za primjenu

Primjena smjernica na nivou VRI

52. Povjerenje zainteresovanih strana u prosudbe VRI-a i kredibilitet tih prosudbi, oslanjaju se na kompetentno obavljanje posla. Dakle, VRI mora uspostaviti odgovarajuće potrebne kompetencije, kao i pružati podršku za kontinuirano profesionalno usavršavanje.

 

Uspostavljanje odgovarajućih kompetencija

53. Kako bi se osiguralo da poslove obavlja stručno osoblje, da se resursima upravlja na efikasan i

efektivan način, a da se osoblje raspoređuje na zadatke za koje su kompetentni, VRI:

(A) identifikuje adekvatno znanje i vještine koji su potrebni za obavljanje svake vrste angažmana koje zahtijeva njen mandat; to može uključivati ​​uspostavljanje multidisciplinarnih timova koji zajedno imaju potrebno znanje i vještine timskog rada;

(B) dodjeljuje osoblje na konkretne zadatke u skladu sa njihovim identifikovanim sposobnostima i mogućnostima.

 

54. Neki zadaci, naprimjer revizije učinka i posebne istrage, mogu zahtijevati specijalizovane tehnike, metode ili vještine iz disciplina koje nisu dostupne unutar VRI. U takvim slučajevima se, za pružanje znanja i provođenje konkretnih zadataka, mogu angažovati vanjski eksperti.

 

Kontinuirani profesionalni razvoj

55. Održavanje i razvoj profesionalnih kompetencija je ključni način da se prate trendovi tehničkog, stručnog i poslovnog razvoja, da se odgovori promjenama u okruženju i povećanim očekivanjima zainteresovanih strana. Primjeri područja gdje će VRI možda morati da uloži vrijeme i resurse kako bi mogao biti u toku sa promjenama u okruženju uključuju informacione tehnologije, kao i okvir upravljanja javnim sektorom i računovodstvenim okvirom koji se konstantno mijenja.

 

56. Okruženje koje podstiče kontinuirano učenje i koje će podržati osoblje u primjeni i razvoju njihovih kompetencija se realizuje kroz:

(A) početne i kontinuirane strategije i programe obuka u područjima od ključnog značaja za rad VRI;

(B) razvoj i ažuriranje priručnika i pisanih uputa;

(C) mehanizme za pružanje obuke, nadzora i pružanja povratnih informacija;

(D) planove osobnog usavršavanja;

(E) alate za razmjenu znanja, kao što su Intranet i baze podataka.

 

Primjena smjernica na nivou osoblja VRI

57. U ispunjavanju uslova, osoblje VRI treba:

(A) razumjeti ulogu i zadatke koje treba obaviti;

(B) da zna važeće tehničke, profesionalne i etičke standarde koje treba slijediti;

(C) da su u mogućnosti da rade u različitim kontekstima i situacijama, zavisno od zahtjeva poslova ili zadatka;

(D) da stiču nova znanja i sposobnosti, ažuriraju i poboljšavaju sposobnosti po potrebi.

 

58. U slučaju da njihova stručnost nije odgovarajuća ili dovoljna za obavljanje određenog zadatka, osoblje VRI ovo treba predočiti svojim nadređenim ili nadležnom rukovodstvu.

 


4. Profesionalno ponašanje

 

59. Zahtjevi na nivou VRI

(A) VRI je dužna poznavati standarde profesionalnog ponašanja kakvo zainteresovane strane od njih očekuju, a koji su definisani zakonima, propisima i konvencijama društva u kojem djeluju i da posluju u skladu sa istim i u skladu sa svojim mandatom.

(B) VRI je dužna pomagati osoblju u poštivanju tog standarda.

 

60. Zahtjevi na nivou osoblja VRI

(A) Osoblje VRI dužno je ponašati se u skladu sa zakonima, propisima i konvencijama društva u kojem djeluju, kao i sa smjernicama za njihovo ponašanje utvrđenim od strane VRI.

(B) Osoblje VRI se ne smije upustiti u ponašanje koje može diskreditovati VRI.

(C) Osoblje VRI će obavijestiti svoje nadređene o nastalim sukobima između etičkih zahtjeva VRI i etičkih zahtjeva njihove profesije.

 

Smjernice za primjenu

61. Postupanje u skladu s vrijednostima profesionalnog ponašanja uključuje postupanje na način koji će razumnu i informisanu treću stranu, koja ima na raspolaganju sve činjenice, navesti da zaključi da je rad VRI u skladu sa važećim standardima.

 

Primjena smjernica na nivou VRI

62. U cilju promocije najviših standarda profesionalnog ponašanja i identifikacije aktivnosti koje nisu u skladu s tim standardima, VRI daje smjernice o očekivanom ponašanju i implementira kontrole za praćenje, identifikaciju i rješavanje nedosljednosti. Ključne politike i kontrole su uključene u etički sistem kontrola koji je opisan u "Općoj odgovornosti vrhovnih revizionih institucija" ovog Kodeksa.

 

63. Rukovodstvo VRI promoviše profesionalno ponašanje pridržavajući se pravila i procedura i postavlja primjer ponašanja.

 

Primjena smjernica na nivou osoblja VRI

64. Osoblje mora biti svjesno politika i procedura VRI koje se odnose na profesionalno ponašanje, od važećih profesionalnih standarda i zakona, propisa i konvencija društva u kojem žive, a sve ih obavezuju unutar i izvan radnog okruženja.

 

65. U tom kontekstu, osoblje treba da razumije uticaj svojih postupaka na VRI kredibilitet i da razmotre kako njihovo ponašanje, kako unutar tako i izvan radnog okruženja, doživljavaju kolege, porodica i prijatelji, subjekti revizije, mediji i drugi. Dok se očekivanja onoga što čini prihvatljivo profesionalno ponašanje mogu razlikovati unutar ili izvan radnog mjesta, osoblje treba da razmotri očekivanja zainteresovanih strana zajedno sa mandatom VRI prilikom određivanja načina svog postupanja. Položaj članova osoblja u okviru VRI je važan dio ovog razmatranja.

 

66. Očekivanja zainteresovanih strana se mogu razlikovati, zavisno od propisa i konvencija društva u kojem VRI osoblje djeluje. Zajednička očekivanja uključuju, međutim, postupanje u skladu sa etičkim vrijednostima, pridržavanje pravnog i regulatornog okvira, nezloupotrebljavanje svog položaja, postupanje s marljivošću i pažnjom u svom radu i postupanje na odgovarajući način kada se radi sa i o drugima.

 

67. Osoblje treba primijeniti odgovarajuću razboritost i brigu kako njihovo djelovanje ili mišljenja ne bi ugrozila ili diskreditovala VRI i svoj rad, naprimjer kada se koriste društveni mediji.

 

68. Ako je određeni način djelovanja zakonski dopušten, ali ne zadovoljava standard profesionalnog ponašanja, osoblje je dužno izbjegavati takvo djelovanje.

 

69. Osoblje treba da sarađuje kroz razmjenu relevantnih znanja i informacija unutar organizacije.

 

5. Povjerljivost i transparentnost

 

70. Zahtjevi na nivou VRI

 

(A) VRI je dužna osigurati ravnotežu između povjerljivosti informacija u vezi s revizijom i ostalih informacija sa potrebom za transparentnošću i odgovornošću.

(B) VRI je dužna uspostaviti adekvatan sistem za održavanje povjerljivosti prema potrebama, a posebno u pogledu osjetljivih podataka.

(C) VRI je dužna osigurati da svaka stranka koja obavlja poslove u ime VRI na osnovu ugovora sklopi odgovarajući sporazum o povjerljivosti.

 

 

71. Zahtjevi na nivou osoblja VRI

 

(A) Osoblje VRI mora biti svjesno zakonske obaveze i politika i smjernica VRI koje se odnose na povjerljivost i transparentnost.

(B) Osoblje VRI ne može otkrivati nikakve informacije stečene kao rezultat njihovog rada bez odgovarajuće i konkretne ovlasti, osim ako ne postoji pravno ili profesionalno pravo ili obaveza da to učini.

(C) VRI osoblje neće koristiti povjerljive informacije za osobnu dobit ili dobit trećih strana.

(D) VRI osoblje mora biti na oprezu u smislu mogućnosti slučajnog otkrivanja povjerljivih informacija trećim stranama.

(E) Osoblje VRI mora održavati profesionalne tajne za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa.

 

Smjernice za primjenu

 

Primjena smjernica na nivou VRI

72. VRI treba uspostaviti politike kako bi na odgovarajući način osigurala i zaštitila informacije i primijeniti kontrole za otklanjanje ili smanjenje potencijalnih rizika na prihvatljiv nivo.

 

73. Primjeri kontrola koje VRI može koristiti:

(A) utvrđivanje politika za komunikaciju sa zainteresovanim stranama, uključujući i medije;

(B) redovno naglašavanje važnosti povjerljivosti;

(C) pribavljanje odgovarajuće izjave o usklađenosti osoblja s pravilima povjerljivosti;

(D) davanje smjernica o tome koje informacije, dokumente i materijale, treba tretirati kao povjerljive, i faze rada u kojoj ih treba tretirati kao povjerljive, koji može uključivati ​​sistem klasifikacije i označavanje povjerljivih informacija;

(E) savjetovanje s obzirom na primjenu pravila o povjerljivosti i zakonskih zahtjeva koji se odnose na uslove objavljivanja;

(F) davanje smjernica i savjeta za slučajeve kada profesionalna obaveza čuvanja poslovne tajne može biti nadjačana drugim pravnim obavezama utvrđenih nacionalnim zakonima, i utvrđivanje posebne procedure za izvještavanje o takvim slučajevima;

(G) sigurne uslove skladištenja informacija u bilo kojem obliku (papir, elektronski, audio itd.);

(H) odgovarajuću dodjelu prava pristupa arhivama, IT sistemima i fizičkim područjima;

(I) postupke za odlaganje uređaja za pohranu podataka, bilo na papiru ili u elektronskom obliku.

 

Primjena smjernica na nivou osoblja VRI

74. Osoblje treba da na odgovarajući način zaštiti informacije, a ne da ih otkriva trećim stranama, osim ako imaju za to odgovarajuće ovlasti, ili postoji pravno ili profesionalno pravo ili obaveza da to učine.

 

75. Primjeri kontrola/zaštitnih mjera koje se mogu primijeniti na individualnom nivou:

(A) unutar VRI, koristeći profesionalne stavove da poštuju povjerljivost informacija; posebno, imati u vidu povjerljivosti informacija kada se govori o pitanjima u vezi sa radom sa ostalim zaposlenima;

(B) u slučaju sumnje u kršenje zakona ili propisa treba obavijestiti odgovarajuće organe vlasti (ili stranke), uzimajući u obzir pravne savjete na raspolaganju u okviru VRI kako bi se utvrdio odgovarajući pravac djelovanja u datim okolnostima;

(C) u privatnom životu, održavanje povjerljivosti u okviru porodice, u društvenim ili drugim sredinama, uključujući i društvene medije;

(D) osiguravanje elektronskih nosača podataka, kao što su laptop i prijenosni uređaji za pohranu podataka;

(E) održavanje povjerljivosti lozinki.


[1] IntoSAINT je instrument posvećen samoprocjeni za članove INTOSAI za procjenu ranjivosti integriteta i kontrole.

Na vrh